Sagtomta mulighetsstudie

4 bykvartaler som omkranser byrom med hver sin egenart

Arkama AS deltok i et parallelloppdrag om utvikling av «Sagtomta» i Mysen. Konkurransen omfattet et areal på omtrent 19 dekar spredt over 3 kvartaler i Mysen sentrum. Sagtomta har fått navnet fra Hamil-saga som trev trelastvirksomhet, helt til den ble avviklet i 1960 og kommunen kjøpte arealet. Sagtomta er i dag relativt lite bebygd og store deler er avsatt til parkering. Vårt forslag til utvikling i området legger opp til 4 bykvartaler som omkranser byrom med hver sin egenart. Kvartalenes egenart er en sentral del av vår besvarelse og disse ble gitt vidt forskjellige kvaliteter som «Det urbane kvartalet», «Bykvartalet», «Kvartalslekeplassen» og «Våtmarksområdet» som igjen ble gjenspeilet i kvartalets utearealer.

Bebyggelsen er visuelt oppdelt i mindre enheter, slik at den bedre harmonerer med øvrig bebyggelse i Mysen og nærområdet. Bebyggelsens høyde varierer, men trapper seg ned fra 7 etasjer i nord til 2-3 etasjer i sør. Prosjektet inneholder totalt omtrent 330 nye boenheter av varierende type og størrelse. Det nordligste kvartalet «S16» ble videre detaljert og presentert på skisseprosjektnivå. Bruksarealet til ny bebyggelse i S16 er på omtrent 9500m2 med både næringsarealer, parkeringskjeller og 67 leiligheter.

Tiltakshaver: Eidsberg kommune, Eidsberg sparebank og ROM Eiendom
Entreprenør:
BRA/BTA: Ca. 19 daa
Ferdigstilt:
Adresse: –
Fotograf: Julie Guiraud, Jens Walter, Max Neumeister og Anders Byng Strøm